y3kass 發表於 2012-1-6 13:17:01

一直找不到中文化地方 ><llll         諸位先進們!!小弟在學習中文化時常常會看到對岸

都會把對話框裡檔案名漢化(參閱A),但是!!小弟想自己

嘗試看看時都無法找到可以編輯修改的地方(參閱B),所

以想請教各位大大們指點小弟修改方法或相關教學.....等!

                                                                                       感謝

hs80008 發表於 2012-3-13 16:11:54

你這樣比....我也看不懂

你要看對岸~我建議你~   

用同一個軟體

或是peid掃出來同類型的軟體
頁: [1]
檢視完整版本: 一直找不到中文化地方 ><llll